Aktuality
Nakupujem z domu - katalóg internetových obchodov
Kalendár akcií Diskusné fórum
In-Počasie SK

Tlačivá a rady - Dopravná nehoda

Mar 2013
1
Kategória Legislatíva, napísal Redakcia, 17483 zobrazení, hodnotenie: 0,

Ako postupovať v prípade nehody .. aj motorkára

Dopravná nehoda je už v tejto dobe situácia, ktorá môže postihnúť každého, bez rozdielu, či jazdím 2 alebo 20 rokov bez nehody. Je to veľmi nepríjemná skúsenosť, zvlášť pre motorkárov, ktorí sú chránení v oveľa menšom merítku ako automobiloví vodiči.

Definícia dopravnej nehody :
je to udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej
- sa usmrtí alebo zraní osoba,
- sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
- uniknú nebezpečné veci alebo
- na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona (pozn.: 3.990 eur (120.202,74 Sk)).
Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť (uvedené v nižšom odseku) ak
- nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti,
- je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, sa odmietol podrobiť vyšetreinu na zistenie ich požitia alebo
- sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.
Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa na účely tohto zákona nepovažujú za dopravnú nehodu. Takéto udalosti sú škodovou udalosťou.

Tu je na mieste odporučiť, bez ohľadu na mieru poškodenia motorky, volať policajnú hliadku alebo 112-ku v prípade, že sa necítite alebo máte podozrenie na zranenie, šok. Pád motorkára nezvláda každý, zvlášť v neočakávanej situácii. Nepoznám človeka (okrem Dr.House-a), ktorý by vedel ihneď stanoviť diagnózu alebo mieru poranenia. Zranenie sa môže prejaviť až po niekoľkých hodinách a aj v dňoch. Na druhej strane 4000 eur je čiastka, ktorá je pre motorkára v drvivej väčšine likvidačná a zvyčajne je to totálka (dodnes naozaj nechápem ako môže laik odhadovať ceny náhradných dielov priamo na mieste nehody, v šoku a pod.) Tak čo už, SK zákony nútia sledovať aj tento smer ..


Na čo sa teda treba pri nehode zamerať ?
V prvom rade či je niekto zranený alebo javí známky šoku, správa sa "hyperaktívne" alebo len sedí a nevníma - okamžite volať 112.

následne je vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku.


Kto je účastníkom dopravnej nehody ?
každá osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode, teda často krát i svedok – okolo idúce vozidlo, či chodec


Účastník dopravnej nehody je pod hrozbou sankcie povinný:

- ohlásiť dopravnú nehodu 112,
- poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu 112,
- urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou,
- zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajnej hliadky alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,
- zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel,
- urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody,
- umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb,
- preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody,
- bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje; ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru.

Ak je to nevyhnutné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie cestnej premávky, účastník dopravnej nehody môže premiestniť vozidlá, pritom je však povinný vyznačiť postavenie vozidiel po dopravnej nehode, situáciu a stopy.
Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť orgánu Policajného zboru potrebnú súčinnosť pri objasňovaní dopravnej nehody vrátane predloženia dokladov, ktoré s tým súvisia.


Kto je účastník škodovej udalosti ?
osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na škodovej udalosti


Účastník škodovej udalosti je povinný:

- bezodkladne zastaviť vozidlo,
- preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti,
- poskytnúť údaje o poistení vozidla,
- vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody. Správa o nehode
- zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky
- urobiť vhodné opatrenia aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

Ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a oznámiť jej svoje osobné údaje.

V prípade škodovej udalosti, pri ktorej si jej účastníci splnili všetky povinností účastníka škodovej udalosti, žiaden z vodičov zúčastnených vozidiel nie je zrejme pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky a účastníci škodovej udalosti sa dohodli na jej zavinení, nie je potrebné vec ohlasovať polícii, nakoľko Policajný zbor nie je zákonom zmocnený na objasňovanie takejto udalosti. Účastníci škodovej udalosti si vzájomne preukážu svoju totožnosť a v prípade náhrady škody cestou poisťovne sa upovedomia o poisťovni, s ktorou majú uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Zároveň sa odporúča dohodnúť ďalšie okolnosti náhrady škody. Ak niektorý z účastníkov dopravnej nehody má za to, že vzniknutá škoda je zrejme vyššia ako 3990 eur je nevyhnutné ohlásiť vec polícii. Po príchode policajnej hliadky na miesto dopravnej nehody je policajt povinný vykonať jej objasnenie len ak rozhodne, že táto škoda skutočne môže presahovať uvedenú sumu.

Pozn.:
Jeden z dôležitých rozdielov medzi škodovou udalosťou a dopravnou nehodou je teda výška hmotnej škody na zúčastnených vozidlách vrátane prepravovaných vecí alebo hmotná škoda na inom majetku. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že za dopravnú nehodu sa považuje až tá udalosť v cestnej premávke, ak takáto hmotná škoda prevyšuje jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona. V zmysle § 125 ods. 1 Trestného zákona sa škodou malou rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur. Škodou väčšou sa rozumie suma dosahujúca najmenej desaťnásobok takej sumy, čiže 2660 eur. Škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobku väčšej škody podľa Trestného zákona sa rozumie 3990 eur.

na stiahnute:
Správa o nehode

zdroj: minv

Počet hlasov: 0
Prihlásení užívatelia môžu ohodnotiť tento článok!   Páči sa mi

Galéria

Tlačivá a rady - Dopravná nehoda

Najnovšie články z kategórie Legislatíva

Vyhláška a zákon o cestnej premávke SR
Predpis č. 9/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov [link ...
1.3.2013 23:33, Redakcia, 17905 zobrazení
Tlačivá a rady-Prihlásenie dovezeného vozidla
Jednotlivo dovezený motocykel zo zahraničia Ak chcete prihlásiť jednotlivo dovezené vozidlo zo zahraničia do slovenskej evidencie, musíte najskôr požiadať príslušný Obvodný úrad dopravy o: - Schválenie jednotlivo ...
1.3.2010 12:00, Redakcia, 48906 zobrazení
Tlačivá a rady - Prepis motocykla inou osobou
Prepis motocykla inou osobou - splnomocnenie Ak nemôžete prepis motocykla uskutočniť sami, môžete poveriť inú osobu k tomuto úkonu. Splnomocnenie pre prepis motocykla inou osobou si môžete stiahnuť bezplatne nižšie. Vyplniť ho môžete v ...
1.3.2010 12:00, Redakcia, 69578 zobrazení
Tlačivá a rady - Vykonanie zmeny v rámci okresu
Vykonanie zmeny v rámci okresu Ak došlo ku kúpe alebo predaju motocykla, ktorého pôvodný aj nový majiteľ sú z jedného okresu, je potrebné nahlásiť zmenu na príslušnom orgáne Policajného ...
1.3.2010 12:00, Redakcia, 29605 zobrazení
Tlačivá a rady - Odhlásenie motocykla
Odhlásenie motocykla do iného okresu Ak ste predali Váš motocykel a jeho nový majiteľ je z iného okresu, musíte motocykel odhlásiť z evidencie Policajného zboru vo Vašom okrese. Pri odhlásení, nie je ...
1.3.2010 12:00, Redakcia, 69397 zobrazení

Diskusia

Diskusia zatiaľ nieje vytvorená

Prispievať do fóra môže len registrovaný užívateľ


Kontakt   |   Obchodné podmienky   |   Ochrana osobných údajov   |   7 registrovaných online