Aktuality
Nakupujem z domu - katalóg internetových obchodov
Kalendár akcií Diskusné fórum
In-Počasie SK

Tlačivá a rady-Prihlásenie dovezeného vozidla

Mar 2010
1
Kategória Legislatíva, napísal Redakcia, 48716 zobrazení, hodnotenie: 10,

Jednotlivo dovezený motocykel zo zahraničia

Ak chcete prihlásiť jednotlivo dovezené vozidlo zo zahraničia do slovenskej evidencie, musíte najskôr požiadať príslušný Obvodný úrad dopravy o:

- Schválenie jednotlivo dovezeného vozidla (žiadosť si môžete stiahnuť vyššie)
- Uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla. (žiadosť si môžete stiahnuť vyššie)

K žiadosti o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla musíte priložiť :

- doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
- doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak je dovezené z tretích krajín,
- odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
- protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako jeden mesiac odo dňa jeho vydania,
- platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
- osvedčenie o evidencii alebo iný doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované,
- protokol o skúškach vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel, ak žiadateľovi bola táto povinnosť uložená, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom a technické požiadavky ustanovené nariadením vlády,
- potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo.

K žiadosti o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla musíte priložiť:

- doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
- osvedčenie o evidencii alebo doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované,
- doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak je vozidlo dovezené z tretích krajín,
- osvedčenie o zhode vozidla COC,
- odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
- platný protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo platný rovnocenný doklad vydaný v členskom štáte, kde bolo vozidlo evidované,
- platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo platný rovnocenný doklad vydaný v členskom štáte, kde bolo vozidlo evidované,
- potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo.

Ak splníte všetky vyššie uvedené podmienky, príslušný Obvodný úrad dopravy Vám po schválení vydá:

- Rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla
- Osvedčenie o evidencii, ak ide o vozidlo, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo vydá technické osvedčenie vozidla, ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel

Po vydaní dokumentov Obvodným úradom dopravy, musíte vozidlo prihlásiť na príslušnom orgáne Policajného zboru vo Vašom okrese.

Pri prihlásení vozidla potrebujete nasledujúce doklady:

- vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie (môžete si ju stiahnuť vyššie),
- Osvedčenie o evidencii vydané príslušný Obvodným úradom dopravy,
- rozhodnutie Obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobilsoti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia, toto rozhodnutie sa na účely prihlásenia vozidla považuje aj za doklad o nadobudnutí vozidla,
- platný doklad totožnosti, ak je držiteľom firma, je potrebné priniesť aj originál výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, prípadne ich notárom overenú kópiu,
- splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník (napr. leasingová spoločnosť) vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
- kolok v hodnote 66 €, [33 € za prihlásenie a 2 x 16,50 € za TEČ, vozidlá iba s jednou TEČ 1 x 16,50 €],
- potvrdenie o poistení zodpovednosti alebo predbežné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Nový motocykel kúpený v zahraničí

Ak chcete prihlásiť nové vozidlo kúpené v zahraničí do slovenskej evidencie, musíte najskôr požiadať príslušný Obvodný úrad dopravy o:

- Schválenie jednotlivo dovezeného vozidla (žiadosť si môžete stiahnuť vyššie)
- Uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla. (žiadosť si môžete stiahnuť vyššie)

K žiadosti o schválenie jednotlivo doloženého nového vozidla musíte priložiť :

- Doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
- doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak je dovezené z tretích krajín,
- odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
- protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako jeden mesiac odo dňa jeho vydania,
- platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
- osvedčenie o evidencii alebo doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované,
- potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo.

K žiadosti o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného nového vozidla musíte priložiť:

- doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
- osvedčenie o evidencii alebo doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované,
- doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak je vozidlo dovezené z tretích krajín,
- osvedčenie o zhode vozidla COC,
- odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
- platný protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo platný rovnocenný doklad vydaný v členskom štáte, kde bolo vozidlo evidované,
- platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo platný rovnocenný doklad vydaný v členskom štáte, kde bolo vozidlo evidované,
- potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo.

Ak splníte všetky vyššie uvedené podmienky, príslušný Obvodný úrad dopravy Vám po schválení vydá:

- Rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla
- Osvedčenie o evidencii, ak ide o vozidlo, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo vydá technické osvedčenie vozidla, ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel

Po vydaní dokumentov Obvodným úradom dopravy, musíte vozidlo prihlásiť na príslušnom orgáne Policajného zboru vo Vašom okrese.

Pri prihlásení vozidla potrebujete nasledujúce doklady:

- vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie (môžete si ju stiahnuť vyššie),
- Osvedčenie o evidencii vydané príslušný Obvodným úradom dopravy,
- rozhodnutie Obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobilsoti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia, toto rozhodnutie sa na účely prihlásenia vozidla považuje aj za doklad o nadobudnutí vozidla,
- platný doklad totožnosti, ak je držiteľom firma, je potrebné priniesť aj originál výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, prípadne ich notárom overenú kópiu,
- splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník (napr. leasingová spoločnosť) vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
- kolok v hodnote 66 €, [33 € za prihlásenie a 2 x 16,50 € za TEČ, vozidlá iba s jednou TEČ 1 x 16,50 €],
- potvrdenie o poistení zodpovednosti alebo predbežné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
- ak ide o nový dopravný prostriedok dovezený z iného členského štátu Európskej únie je potrebné priniesť potvrdenie vydané daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník vozidla predloží osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie.

Vypočítajte si najlepšie a najlacnejšie zákonné poistenie motocykla

Na stiahnutie:
Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla .PDF
Žiadosť o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla .PDF
Žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie

Počet hlasov: 1
Prihlásení užívatelia môžu ohodnotiť tento článok!   Páči sa mi

Galéria

Tlačivá a rady - Kúpno predajná zmluva

Najnovšie články z kategórie Legislatíva

Vyhláška a zákon o cestnej premávke SR
Predpis č. 9/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov [link ...
1.3.2013 23:33, Redakcia, 17809 zobrazení
Tlačivá a rady - Dopravná nehoda
Ako postupovať v prípade nehody .. aj motorkára Dopravná nehoda je už v tejto dobe situácia, ktorá môže postihnúť každého, bez rozdielu, či jazdím 2 alebo 20 rokov bez nehody. Je to veľmi nepríjemná ...
1.3.2013 12:58, Redakcia, 17389 zobrazení
Tlačivá a rady - Prepis motocykla inou osobou
Prepis motocykla inou osobou - splnomocnenie Ak nemôžete prepis motocykla uskutočniť sami, môžete poveriť inú osobu k tomuto úkonu. Splnomocnenie pre prepis motocykla inou osobou si môžete stiahnuť bezplatne nižšie. Vyplniť ho môžete v ...
1.3.2010 12:00, Redakcia, 69404 zobrazení
Tlačivá a rady - Vykonanie zmeny v rámci okresu
Vykonanie zmeny v rámci okresu Ak došlo ku kúpe alebo predaju motocykla, ktorého pôvodný aj nový majiteľ sú z jedného okresu, je potrebné nahlásiť zmenu na príslušnom orgáne Policajného ...
1.3.2010 12:00, Redakcia, 29508 zobrazení
Tlačivá a rady - Odhlásenie motocykla
Odhlásenie motocykla do iného okresu Ak ste predali Váš motocykel a jeho nový majiteľ je z iného okresu, musíte motocykel odhlásiť z evidencie Policajného zboru vo Vašom okrese. Pri odhlásení, nie je ...
1.3.2010 12:00, Redakcia, 69281 zobrazení

Diskusia

Diskusia zatiaľ nieje vytvorená

Prispievať do fóra môže len registrovaný užívateľ


Kontakt   |   Obchodné podmienky   |   Ochrana osobných údajov   |   6 registrovaných online